Algemene informatie

Voor de praktijkruime apotheek gelden de specifieke aandachtspunten:

Behalve risicobeheersing is ook van belang dat medewerkers en studenten zich hiervan bewust worden. Door hen goed voor te lichten en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht, kunt u de risico’s verkleinen. Kijk voor meer informatie bij het thema Toezicht en instructie.

Verder zijn (deels) van toepassing de volgende aspecten die gelden voor laboratoria:

Normen en wetgeving

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk