Algemene informatie

Bij het gebruik van houtbewerkingsmachines kan blootstelling aan hoge geluidsniveaus voorkomen. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen vindt u bij het algemene thema Geluid. Meer specifieke informatie over geluid is te vinden in de Arbocatalogus Timmerindustrie.

Maatregelen

Hieronder worden enkele bronmaatregelen weergegeven. Zijn deze redelijkerwijs niet mogelijk of verlagen ze het geluidsniveau onvoldoende, dan is het zaak om technische maatregelen te treffen (zie ook hieronder) of de blootstellingsduur terug te brengen door organisatorische maatregelen, zoals taakroulatie. Of, als laatste stap, door geschikte gehoorbescherming te verstrekken: otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter, goed dempende oorkappen of oorpluggen.

1: Bronmaatregelen

 • Geluidsarmere bewerkingen toepassen.
 • Gebruik van hydrauliek in plaats van pneumatiek (terugdringen perslucht) of als dat redelijkerwijs niet mogelijk is het de pneumatische apparatuur voorzien van geluidsdempers.
 • Verkleinen van de valafstand van een voorwerp.
 • Toerental verlagen van gereedschap binnen de grenzen die door de fabrikant zijn aangegeven en de oppervlakte kwaliteit van het materiaal niet ongewenst beïnvloedt.

2: Technische maatregelen

 • Omkasten van een proces of machine.
 • Afschermen van de bron of de ontvanger (abri).
 • Aanbrengen van afscherming en absorptiemateriaal.
 • Zo mogelijk omtunnelen van werkstukken en materialen.
 • Vast inklemmen van werkstukken om geluidstrillingen tegen te gaan bij bewerking.
 • Machines verend opstellen.
 • Lawaai producerende arbeid terugdringen of in akoestisch gescheiden ruimte laten plaats vinden.
 • Geluidsarbsorberende materialen in de ruimte aanbrengen (zoals baffles).

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk