Werken met klanten

Algemene informatie

Tijdens het werk zijn er veel klantcontacten. Hierbij kunt u het gedrag van sommige klanten als ongewenst ervaren. In de organisatie moet beleid zijn om hier mee om te gaan.

Zie ook het thema Sociale veiligheid.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk