Algemene informatie

Specifieke aandachtspunten in praktijklokalen voor de horeca zijn de subthema’s: werken met klanten, omgaan met geld, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, voedselveiligheid, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en machineveiligheid. Naast het beheersen van de risico’s  is het van belang om medewerkers en studenten te voorzien van adequate instructie en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht, zie het thema Toezicht en instructie.

Normen en wetgeving

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk