Persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemene informatie

Het is afhankelijk van de werkzaamheden en gebruikte machines, of in het praktijklokaal algemene handvaardigheid persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen. Kijk voor uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen bij het thema Persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie ook de thema’s Machineveiligheid en Geluid.

Normen en wetgeving

Bij de activiteiten die dit vereisen (bijvoorbeeld: keramiekoven, machines, puntlassen) worden doelmatige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbrillen gebruikt.

Mogelijke veiligheidsbrillen zijn:

 • Bril met veiligheidsglas (bestand tegen wegspringende staaldeeltjes);
 • Stofbril;
 • Gelaatsscherm;
 • Zuurbril;
 • Lasbril.

Op de werkplek is met pictogrammen op de machine en/of op de aanwezige werkinstructie aangegeven welke PBM gedragen moeten worden. Zie de instructiekaarten https://www.arbocatalogusmbo.nl/ machine-instructiekaarten-mbo/ van veelvoorkomende machines .

 • Arbobesluit hoofdstuk 8: Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Arbobesluit artikel 4.4: Gevaarlijke stoffen/Arbeidshygiënische strategie
 • Arbobesluit artikel 4.10d: Gevaarlijke stoffen/Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht
 • Arbobesluit artikel 6.8: Fysische factoren/Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
 • Artikel Arbobesluit 6.11: Fysische factoren/Voorlichting en onderricht
 • Artikel Arbobesluit 6.12: Fysische factoren/Straling toestellen
 • Artikel Arbobesluit 8.1: Persoonlijke beschermingsmiddelen/Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel
 • Artikel Arbobesluit 8.2: Persoonlijke beschermingsmiddelen/Keuze persoonlijk beschermingsmiddel
 • Artikel Arbobesluit 8.3: Persoonlijke beschermingsmiddelen/Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Artikel Arbobesluit 9.1: Verplichtingen, strafbare feiten, overtredingen, bestuursrechtelijke bepalingen en overgangs- en slotbepalingen/Aanduiding normadressaten van de bij of krachtens dit besluit vastgestelde verplichtingen/verplichtingen van de werkgever
 • Artikel Arbobesluit 9.2: Verplichtingen, strafbare feiten, overtredingen, bestuursrechtelijke bepalingen en overgangs- en slotbepalingen/Aanduiding normadressaten van de bij of krachtens dit besluit vastgestelde verplichtingen/verplichtingen van de werkgever bij plaats onafhankelijke arbeid
 • Artikel Arbobesluit 9.3: Verplichtingen, strafbare feiten, overtredingen, bestuursrechtelijke bepalingen en overgangs- en slotbepalingen/Aanduiding normadressaten van de bij of krachtens dit besluit vastgestelde verplichtingen/verplichtingen van de werknemer
 • Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG)
 • Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen
 • In het geval van gevaarlijke stoffen is, voordat u met de stof gaat werken, op grond van het veiligheidsinformatieblad bepaald welke PBM u moet dragen. De leverancier van gevaarlijke stoffen is verantwoordelijk voor de bijlevering van een veiligheidsinformatieblad, ook wel MSDS (Material Safety Data Sheet) genoemd. Hierin staat onder meer aangegeven welke eigenschappen de stof heeft, welke risico’s er zijn en welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn.
 • Medewerkers en studenten zijn voorzien van adequate voorlichting en instructie omtrent het gebruik van PB. Zie hiervoor het thema Toezicht en instructie.
 • Medewerkers en leerlingen worden aangesproken op het gebruik van de juiste PBM, zo nodig stelt u een sanctiebeleid op.

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk