Algemene informatie

In lokalen voor handvaardigheid wordt soms gebruik gemaakt van machines die hoge geluidsniveaus produceren. Ook een afzuig- of ventilatiesysteem kan geluid produceren. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen is opgenomen in het algemene thema Geluid.

Maatregelen

  • Machines aanschaffen waarvan het geluidsniveau in onbelaste toestand minder bedraagt dan 75 dB(A).
  • Bij installatie van een afzuig/ventilatiesysteem de krachtbron in een aanliggende ruimte installeren. Tevens erop toezien dat de leidingen doelmatig geïsoleerd zijn. Ook de aansluitpunten aan machines moeten nauwkeurig afgedicht worden.
  • Geluidsabsorberende materialen toepassen voor het bereiken van een aanvaardbare nagalmtijd.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk