Algemene informatie

De werkzaamheden in een praktijklokaal algemene handvaardigheid kunnen per moment sterk verschillen, dus zullen er ook uiteenlopende machines, materialen en middelen worden gebruikt. Wanneer hier onvoldoende aandacht voor is, kunnen gevaarlijke of onveilige situaties ontstaan.

Bijvoorbeeld:

 • risico op valgevaar: wanneer materialen her en der op de vloer liggen;
 • risico op uitglijden: wanneer zaagsel niet wordt opgeruimd;
 • risico op diverse verwondingen: wanneer rond machines te weinig ruimte is;
 • risico op vallende materialen: wanneer te veel materialen op stellingen en kasten worden geplaatst;
 • diverse risico’s: bij onvoldoende zicht doordat materialen in de weg staan;
 • onvoldoende overzicht of zicht op verschillende werkplekken en machines.

Orde en netheid op de werkplek is dan ook van groot belang om risico’s op het werk te voorkomen.

 

Normen en wetgeving

Het praktijklokaal is zo ingericht en wordt zo gebruikt dat de werkzaamheden veilig en gezond kunnen worden uitgevoerd.

Maatregelen

 • Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de activiteiten die in het praktijklokaal mogen worden uitgevoerd en welke machines aanwezig mogen zijn; hierbij is aandacht besteed aan risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid.
 • Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over toezicht (zie thema Toezicht en instructie)
 • Machines staan veilig opgesteld en rond de machines is voldoende ruimte (zie thema Machineveiligheid)
 • Materialen worden na gebruik opgeruimd in de daarvoor bestemde kasten, stellingen, enz.
 • Stellingen staan vast aan de muur en/of op de grond en zijn voldoende stevig.
 • Zaagsel of ander afval dat valgevaar of uitglijden kan veroorzaken, wordt direct opgeruimd.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk