Algemene informatie

Praktijklokalen voor handvaardigheid zullen per onderwijsinstelling sterk van elkaar verschillen. De specifieke aandachtspunten en risico’s voor deze praktijklokalen zullen daarom ook per lokaal verschillen. In het algemeen zijn de belangrijkste aandachtspunten in een praktijklokaal Algemene Handvaardigheid: algemene orde en netheid, het werken met machines, gevaarlijke stoffen en (hout)stof, geluid, solderen en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Naast het beheersen van de risico’s is het belangrijk om medewerkers en studenten hiervan bewust te laten worden. Door ze goed voor te lichten en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht, kunt u de risico’s verkleinen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Toezicht en instructie.

 

Normen en wetgeving

Praktijkvoorbeelden en tools

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk