Persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemene informatie

Om letsel en blootstelling aan schadelijke stoffen in het groen te voorkomen, is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van essentieel belang. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen vindt u bij het thema Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Bij het werken in het groen draagt u in ieder geval veiligheidsschoenen en werkkleding. Gehoorbescherming is ter beschikking gesteld en draagt u zo nodig, zie voor meer informatie het thema Geluid.

Verder hangt het van de betreffende machine of activiteit af welke aanvullende PBM u moet dragen. Zie hiervoor onder andere de instructiekaarten voor machines.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk