Fysieke belasting

Algemene informatie

Bij het werken in het groen vinden veel fysiek belastende werkzaamheden plaats. Voorbeelden van fysieke belasting zijn:

 • tillen (bijvoorbeeld gezaagd hout);
 • dragen (bijvoorbeeld bij de aanvoer van klinkers);
 • duwen en trekken (bijvoorbeeld rijden met een kruiwagen);
 • ·ongunstige werkhoudingen (bijvoorbeeld hurken of knielen bij beplanten of een gebogen houding bij het zagen met een motorkettingzaag;
 • steeds dezelfde bewegingen maken / krachten uitoefenen (bijvoorbeeld klinkers leggen).

Overmatige fysieke belasting kan leiden tot klachten en verzuim. Fysieke overbelasting kan het gevolg zijn van veel of op de verkeerde wijze tillen, dragen, duwen, trekken of langdurig staan. Maar ook langdurig zitten in een gebogen houding of werken met gedraaide rug of nek kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid.

Om de mate van fysieke belasting te bepalen, zijn verschillende methodes voorhanden. Een praktische methode is de KIM-tool. Een overmatige fysieke belasting kan leiden tot klachten en verzuim. Fysieke overbelasting kan het gevolg zijn van veel of op de verkeerde wijze tillen, dragen, duwen, trekken of langdurig staan. Maar ook langdurig zitten in een gebogen houding of werken met gedraaide rug of nek kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid.

Om de mate van fysieke belasting te bepalen, zijn verschillende methodes voorhanden. Een praktische methode is de KIM-tool.

Deze methode kunt u niet gebruiken om de mate van fysieke belasting bij ongunstige houding en repeterende werkzaamheden te bepalen. Hiervoor dient het Stoplichtmodel in het Handboek Fysieke Belasting.

Normen en wetgeving

Als onderdeel of actiepunt in de RI&E wordt een nadere inventarisatie van fysieke belasting uitgevoerd.

Maatregelen

Door de diversiteit van de fysiek belastende handelingen lopen ook de maatregelen die u kunt nemen om de fysieke belasting te beperken, zeer uiteen:

 • Bij aanschaf: kies materialen die bij verwerking de minste fysieke belasting veroorzaken.
 • Ga, voordat de werkzaamheden beginnen, na of de juiste materialen en middelen aanwezig zijn.
 • Zorg ervoor dat de juiste hulpmiddelen worden gebruikt.
 • Til zware materialen met meerdere personen.
 • Zorg voor voldoende rust en afwisseling van werkzaamheden (taakroulatie).
 • Geef voorlichting en instructies over de manier waarop werknemers gezond en veilig kunnen werken.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk