Biologische agentia

Algemene informatie

Bij het werken in het groen kan men in aanraking komen met biologische agentia en hiervan schade ondervinden. Zo kan er bij een kleine huidverwonding een infectie ontstaan zoals tetanus, door contact met straatvuil, dode dieren of ontlasting. Een speciaal risico is de ziekte van Lyme door een tekenbeet.

In het thema biologische agentia van deze arbocatalogus staat algemene informatie over risico’s, wetgeving en benodigde maatregelen rond biologische agentia.

Hoewel insectenbeten niet tot biologische agentia worden gerekend, komen ze hier ook aan de orde. Daarbij gaat het om een beet of steek door een wesp, bij of hommel. Ook wordt hier aandacht besteed aan het contact met brandharen van de eikenprocessierups en aan contact met de berenklauwplant, die beide overigens ook niet als biologische agentia worden gezien.

Maatregelen

  • In de RI&E moet middels een verdiepende RI&E speciale aandacht worden besteed aan de specifieke risico’s voor blootstelling aan biologische agentia in praktijksituaties in het groen.
  • Zie toe dat voor aanvang van de werkzaamheden bij een object de studenten op een gestructureerde manier de risico’s ter plekke in kaart brengen, evenals de benodigde maatregelen. Daarbij kan het gaan om beschermende maatregelen, maar ook tot uitstel van bepaalde werkzaamheden.
  • Maak een werkplanning waarbij het blootstellingsrisico zoveel mogelijk vermeden of beperkt wordt, mede gebaseerd op eerdere bevindingen en risico-inschattingen.
  • Zorg dat docenten op de hoogte blijven van de stand van zaken op het gebied van risico’s van biologische agentia. Zorg, bijvoorbeeld door bijscholing, dat de deskundigheid van docenten op het gebied van de vijf onderstaande risico’s en de te nemen maatregelen actueel blijft.
  • Geef, voorafgaand aan hun werkzaamheden in het groen, studenten voorlichting over de risico’s van biologische agentia, insectenbeten, brandharen en aandoeningen door contact met planten en met name over de te nemen maatregelen. Zorg dat zij de hulpmiddelen bij (allergische) reacties en persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen gebruiken. Neem dit onderdeel ook op in het lesprogramma voor studenten in het groen.
  • Registreer incidenten.

Zie verder de subthema’s hiernaast: Tekenbeten en de ziekte van Lyme, Overige insectenbeten,  Eikenprocessierups, Tetanus, Berenklauw.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk