Algemene informatie

Behalve risicobeheersing is het van belang om:

  • Medewerkers en studenten te voorzien van adequate instructie.
  • Waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht.

Normen en wetgeving

Alleen medewerkers met een licentie mogen handelingen met bestrijdingsmiddelen uitvoeren. Als zo iemand binnen de instelling niet aanwezig is, mogen er geen bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn. Studenten mogen niet met bestrijdingsmiddelen werken, tenzij zij in het bezit zijn van een licentie. Als onderdeel of actiepunt in de RI&E laat u een nadere inventarisatie naar fysieke belasting uitvoeren.

Maatregelen

  • Beperk het gebruik van ladders tot een minimum; laat werknemers en studenten zoveel mogelijk vanaf een veilige werkplek (steiger of bordes) werken.
  • Wie werkt met een hoogwerker, moet in het bezit zijn van een certificaat ‘Werken met de hoogwerker’ en moet de geldende instructies voor het werken met een hoogwerker opvolgen.
  • Wanneer toch een ladder nodig is, is het van belang deze op de juiste wijze te gebruiken.
  • Werk alleen met een valbeveiliging als u hierover instructie heeft gehad.
  • Zorg dat ladders, trappen en steigers periodiek (met aantoonbare registratie) en voor ieder gebruik worden gecontroleerd op gebreken.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk