Algemene informatie

Elektrische stroom is gevaarlijk wanneer u de veiligheidsvoorschriften niet opvolgt. Aanraking kan zware verbrandingen tot gevolg hebben of zelfs dodelijk zijn. Ook kan brand ontstaan door overbelasting van de elektrische installatie of delen ervan.

Normen en wetgeving

Voor het werken aan elektrische installaties gelden normen en voorschriften die de risico’s beperken. De belangrijkste zijn:

 • NEN 1010 – Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
 • NEN 3840:2011 – Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning
 • NEN-EN-IEC 60079-14 – Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen
 • NEN 1014 en Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging
 • NEN 3140 – Werkvoorschriften Laagspanning.

Maatregelen

 • Zorg dat medewerkers en docenten, bv door bijscholing op hun vakgebied op de hoogte blijven van de stand van de techniek rond het werken met elektra. Met name gericht op wetgeving,  risico’s en de benodigde maatregelen. Op basis van de RI&E bepaalt de hbo-instelling welke voorlichting, onderricht of bijscholing voor welke medewerkers hoe vaak wordt aangeboden en werkt dat uit in opleidingsjaarplannen.
 • Geef, voorafgaand aan hun werkzaamheden, studenten voorlichting en onderricht over de risico’s van het werken met elektra en met name over de te nemen maatregelen. Neem dit onderdeel ook op in het lesprogramma voor studenten.
 • Zorg dat altijd spanningsloos wordt gewerkt aan elektrische installaties, er zijn hiervoor 7 stappen die moeten worden genomen:
  1. volledig scheiden;
  2. beveiligen tegen wederinschakeling (Lock out Tag out Try out);
  3. controleren of de installatie spanningsloos is;
  4. aarden en kortsluiten;
  5. bescherming ten opzichte van naastgelegen actieve delen;
  6. toestemming om met de werkzaamheden te beginnen;
  7. opnieuw inschakelen na de werkzaamheden.
 • Werk alleen met dubbel geïsoleerd elektrische handgereedschappen.
 • Zorg ervoor dat isolatie altijd goed is.
 • Vervang defecte isolatie meteen.
 • Zorg voor een goede afscherming van schakel- en stoppenkasten.
 • Plaats het afschermdeksel altijd meteen terug.
 • Zorg voor een goede veiligheidsaarding.
 • Bedenk dat hoe hoger te spanning is, hoe groter de afstand tussen lichaam en geleider moet zijn.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk