Algemene informatie

Bij het etsen van printplaten in een etsbad gebruikt u gevaarlijke stoffen. Dit kunnen diverse, meestal bijtende stoffen zijn. Ook bij het schoonmaken van de printplaten kunt u gevaarlijke stoffen gebruiken. Het is van belang dat medewerkers en studenten op een veilige wijze met de betreffende stoffen werken. Bij het thema gevaarlijke stoffen staan algemene regels voor het omgaan met en de opslag van gevaarlijke stoffen.

Maatregelen

  • Zorg ervoor dat de veiligheidsinformatiebladen van de middelen aanwezig zijn. Zorg voor een werkinstructiekaart, waarin de risico’s van het etsen en schoonmaken van printplaten staan beschreven, de benodigde preventieve maatregelen en de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Zorg zo nodig voor bronafzuiging boven het etsbad.
  • Gebruik de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk