Gevaarlijke stoffen

Algemene informatie

Bij het werken met dieren kan het nodig zijn om gevaarlijke stoffen te gebruiken. In de onderwijssituatie blijft dat beperkt tot schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen. Bij het thema Gevaarlijke stoffen staan algemene regels en maatregelen voor het omgaan met en de opslag van gevaarlijke stoffen. Geneesmiddelen voor dieren vormen een specifieke groep gevaarlijke stoffen. Als u die gebruikt, moet u voor het bewaren en toedienen van die geneesmiddelen duidelijke afspraken vastleggen over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dat doet u in overleg met een dierenartsenpraktijk.

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk