Fysieke belasting

Algemene informatie

Bij het werken met dieren kan fysieke belasting optreden. Voorbeelden van fysieke belasting zijn:

 • materiaal tillen, bijvoorbeeld zakken voer of balen hooi;
 • dieren tillen, bijvoorbeeld. een hond op een onderzoekstafel;
 • duwen en trekken, bijvoorbeeld rijden met een kruiwagen;
 • een ongunstige werkhouding, bijvoorbeeld bij het hokken afmesten of het onderzoeken van kleine dieren die op de grond staan.

Overmatige fysieke belasting kan leiden tot klachten en verzuim. Fysieke overbelasting kan het gevolg zijn van veel of op de verkeerde wijze tillen, duwen, trekken of langdurig staan. Maar ook langdurig zitten in een gebogen houding of werken met gedraaide rug of nek kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid.
Om de mate van fysieke belasting te bepalen, bestaan verschillende methodes. Een praktische methode om de fysieke belasting bij tillen, dragen, duwen en trekken te bepalen is de KIM-tool. Deze methode kunt u niet gebruiken om de mate van fysieke belasting bij ongunstige houding en repeterende werkzaamheden te bepalen. Hierover leest u in het Stoplichtmodel in het Handboek Fysieke Belasting.

Normen en wetgeving

 • Als onderdeel of actiepunt in de RI&E laat u een nadere inventarisatie naar fysieke belasting uitvoeren.

Maatregelen

Door de diversiteit van fysiek belastende handelingen, lopen ook de maatregelen die u kunt nemen om de fysieke belasting te beperken zeer uiteen.

Algemeen:

 • Kies bij aanschaf voor materialen die bij verwerking de minste fysieke belasting veroorzaken.
 • Ga, voordat de werkzaamheden beginnen, na of de juiste materialen en middelen aanwezig zijn.
 • Zorg voor het gebruik van de juiste hulpmiddelen.
 • Zorg ervoor dat u op de juiste hoogte werkt.
 • Til zware materialen met meerdere personen.
 • Zorg voor voldoende rust en afwisseling van werkzaamheden (taakroulatie).
 • Geef voorlichting en instructies over de manier waarop werknemers op een gezonde en veilige manier kunnen werken.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk