Algemene informatie

Bij verschillende opleidingsrichtingen, met name bij de AOC’s / het ‘groene onderwijs’, kunnen medewerkers en studenten in aanraking komen met (de verzorging van) dieren.

Behalve risicobeheersing is ook belangrijk dat u:

  • medewerkers en studenten voorziet van adequate instructie;
  • waar nodig zorgt voor deskundig toezicht, zie hiervoor het thema Toezicht en instructie.

 

Normen en wetgeving

Waar van toepassing volgt u de Arbocatalogus voor Agrarische en Groene Sectoren. Daar vindt u specifieke voorschriften voor diverse arbothema’s in de volgende sectoren: melkvee en graasdieren, paardenhouderij; pluimveehouderij; varkenshouderij.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk