Algemene informatie

Valgevaar is een van de risico’s bij het werken in de bouw. Op een werkplek waar het gevaar bestaat om 2,50 meter of meer te vallen, is in ieder geval sprake van valgevaar. Dit betekent dat er sprake is van een verhoogd risico dat zelfs fatale gevolgen kan hebben. Ook in praktijklokalen voor de bouwnijverheid kan werken op hoogte een risico zijn. Zolders, platforms en dergelijke moeten zijn afgeschermd met een hekwerk dat valgevaar voorkomt.

Bij werkzaamheden op hoogte worden vaak ladders en trappen gebruikt. Vaak gebeurt dit om een hoger gelegen niveau te bereiken, maar soms ook om werkzaamheden staand uit te voeren. Soms zijn veiliger alternatieven (zoals de inzet van een hoogwerker) voorhanden; ook hier geldt de arbeidshygiënische strategie. Om te beoordelen of een ladder gebruikt mag worden als werkplek, is een leidraad ontwikkeld: Veilig werken op hoogte.

Als u een ladder gebruikt, is het belangrijk om rekening te houden met een aantal aspecten. Veilig werken op hoogte. Om te voorkomen dat u ondeugdelijk klimmaterieel (ladders, trappen, steigerdelen, veiligheidsharnassen) gebruikt, dient u dit periodiek te laten controleren op deugdelijkheid.

 

Normen en wetgeving

Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is dit gevaar tegengegaan door het plaatsen van een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer of zijn doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen aangebracht. Het gebruik van ladders en trappen als arbeidsplaatsen op hoogte is beperkt tot omstandigheden waarin het gebruik:

  1. van andere, veiliger arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is in verband met het geringe risico
  2. vanwege de korte gebruiksduur, of
  3. de bestaande kenmerken van de locaties die de werkgever niet kan veranderen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk