Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Algemene informatie

In de (praktijklokalen voor de) bouw is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen van essentieel belang om letsel en blootstelling aan stoffen te voorkomen. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen is opgenomen in het thema Handvaardigheid.

Bij het werken in een praktijklokaal voor de bouw draagt u in ieder geval veiligheidsschoenen en werkkleding. Gehoorbescherming is ter beschikking gesteld en draagt u zo nodig, zie voor meer informatie het thema Geluid. Verder hangt het van de betreffende machine of werkzaamheden af welke aanvullende PBM u moet dragen. Zie hiervoor onder meer de instructiekaarten van veelvoorkomende machines.

 

Normen en wetgeving

  • Op de werkplek is met pictogrammen op de machine en/of op de aanwezige werkinstructie aangegeven welke PBM gedragen moeten worden. Zie de instructiekaarten van veelvoorkomende machines.
  • In het geval van gevaarlijke stoffen is, voordat u met de stof gaat werken, op grond van het veiligheidsinformatieblad bepaald welke PBM u moet dragen.
  • Medewerkers en leerlingen worden aangesproken op het gebruik van de juiste PBM, zo nodig stelt u een sanctiebeleid op.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk