Algemene informatie

Bij machineveiligheid gaat het om de veiligheid van bijvoorbeeld zaagmachines, schuurmachines, en kolomboren en het veilige en verantwoorde gebruik ervan. In het algemene thema Machineveiligheid leest u meer over de wetgeving en benodigde maatregelen rond machineveiligheid. Van de meest voorkomende machines in praktijklokalen is een instructiekaart aanwezig.

Maatregelen

1: Specifieke maatregelen

In de Arbocatalogus Bouw en Infrastructuur  zijn van uiteenlopende werkzaamheden de risico’s en bijbehorende maatregelen beschreven.

2: Algemene maatregelen

  • Zorg voor een gelijkmatige verlichting van de werkplek, in een praktijklokaal: minimaal 750 lux.
  • Voorkom dat stroomkabels in aanraking komen met water.
  • Zorg dat het gereedschap is voorzien van de vereiste beveiligingen. Zorg ervoor dat deze ook worden gebruikt.
  • Zorg dat het gereedschap tenminste éénmaal per jaar wordt gekeurd.
  • Zorg voor doeltreffende veiligheidsinstructies en zie toe op het naleven van de voorschriften.
  • Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen afgestemd op de risico’s op het project; een veiligheidshelm (NEN-EN 397); veiligheidsschoenen, gelaatsscherm / veiligheidsbril en werkhandschoenen.

 

Praktijkvoorbeelden en tools

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk