Algemene informatie

In de (praktijklokalen) bouw kunt u bij diverse werkzaamheden blootstaan aan gevaarlijke stoffen. Voor een deel zijn dit stoffen die bij werkzaamheden vrijkomen, zoals houtstof, kwartsstof, vezels en dieselmotoremissie. Een ander deel betreft blootstelling aan stoffen die vrijkomen omdat u met bepaalde middelen werkt, zoals kitten, lijmen en verven. In het thema gevaarlijke stoffen staan algemene regels voor de omgang en opslag van gevaarlijke stoffen. Over blootstelling aan gevaarlijke stoffen per functie kunt u lezen in de Arbocatalogus bouw en infra.

Normen en wetgeving

  • Als onderdeel of actiepunt in de RI&E brengt u de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in kaart.
  • Van alle gevaarlijke stoffen zijn actuele veiligheidsinformatiebladen en een compleet register aanwezig.
  • De school licht medewerkers en studenten voor over het veilig werken met gevaarlijke stoffen.
  • Bij de omgang met kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen moet u aan hoge eisen voldoen om risico’s op kanker, schade bij voortplanting en veranderingen aan erfelijk materiaal te voorkomen. Hierbij geldt dat u de stof zo mogelijk moet vervangen. Is dit niet mogelijk, dan is het ‘ALARA’-principe (as low as reasonably achievable) van toepassing.
  • Gevaarlijke stoffen zijn veilig opgeslagen. Zie de geldende eisen onder normen en wetgeving ‘opslag gevaarlijke stoffen’.
  • Arbobesluit hoofdstuk 4: Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk