Blootstelling aan houtstof

Algemene informatie

Bij houtbewerking ontstaat houtstof als gevolg van zagen, schaven of schuren van hout. Blootstelling aan houtstof betekent vooral het inademen van houtstof. Na inademing komt het stof terecht in de longen. Stof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte. De grootte bepaalt waar de deeltjes na inademing terechtkomen. De grootste worden weggevangen in de neus-, mond- en keelholte, maar de kleinste kunnen doordringen tot in de longblaasjes. Stof dat u door de neus of de mond inademt, heet ‘inhaleerbaar stof’. Kan het stof tot in de longblaasjes doordringen, dan spreken we van ‘respirabel stof’.

De deeltjesgrootte van het stof dat vrijkomt verschilt per houtsoort en per bewerking. Bij harde houtsoorten komen kleinere stofdeeltjes vrij dan bij zacht hout en vooral bij schuren ontstaat heel fijn stof. De hoeveelheid houtstof die vrijkomt, hangt sterk af van de uitgevoerde bewerkingen. Vooral bij het schuren van hout kunnen flinke hoeveelheden ontstaan. Ook schaven, frezen en (machinaal) zagen zijn stoffige bewerkingen. Boren veroorzaakt meestal lagere concentraties.

Daarnaast is het bewerken van plaatmateriaal (MDF, spaanplaat) vaak een bron van grote hoeveelheden houtstof. Veel van dit bewerkte hout heeft een behandeling ondergaan. Het is bijvoorbeeld geverfd, gelijmd of met een verduurzamingsmiddel behandeld. Dan zitten er allerlei chemische toevoegingen op of in het hout. Bij de bewerking van het hout komen deze toevoegingen in het stof terecht. Zo kunnen ze met het stof worden ingeademd en in het lichaam terechtkomen.

Bekende toevoegingen zijn:

 • verduurzamingsmiddelen
 • lijm
 • verf

Veel houtsoorten bevatten stoffen die irriterend zijn voor huid, ogen en slijmvliezen. Allergie als gevolg van blootstelling aan bepaalde houtsoorten komt regelmatig voor. Bekende houtsoorten die allergie kunnen veroorzaken, zijn onder andere: grenen, western red ceder, iroko, robinia, eiken en teak. Huiduitslag, eczeem of astma kunnen het gevolg zijn. Houtstof, zeker van hardhout, is opgenomen in de lijst van kankerverwekkende stoffen. Het kan long- en neuskanker veroorzaken bij langdurige blootstelling. Voorbeelden van hardhout zijn: beuken, eiken, kersen, noten, mahonie, meranti en teak. Een specifiek risico bij houtbewerking is stofexplosiegevaar. Zie hiervoor het onderdeel Stofexplosiegevaar.

 

Normen en wetgeving

 • Voor houtstof geldt een wettelijke grenswaarde van 2 mg/m3 voor houtstof afkomstig van hardhout.
 • Als onderdeel of actiepunt in de RI&E laat u de blootstelling aan houtstof inventariseren.

 

Maatregelen

 • Gebruik massief hout in plaats van MDF en multiplex.
 • Maak zo veel mogelijk gebruik van zachte houtsoorten, zoals vuren en grenen.
 • Gebruik onbehandeld hout.
 • Kies een werkmethode die het minste stof veroorzaakt.
 • Zorg voor een goede omkasting van machines.
 • Zorg ervoor dat machines zijn voorzien van een afzuiging met voldoende capaciteit.
 • Zorg ervoor dat machines dagelijks worden schoongemaakt en dat u hierbij:
  -het gebruik van perslucht en vegen zo veel mogelijk voorkomt;
  -gebruikmaakt van een industriële stofzuiger met fijnstoffilter.
 • Beperk het aantal personen dat wordt blootgesteld aan stof.
 • Voer frequent onderhoud uit aan afzuiginstallaties en gereedschap.
 • Geef voorlichting en instructie over houtstof en de preventieve maatregelen om blootstelling te voorkomen.

Zie ook het onderwerp houtbewerking.

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk