Algemene informatie

Behalve risicobeheersing is het ook van belang om:

  • medewerkers en studenten te voorzien van adequate instructie;
  • waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht.

Zie hiervoor ook het Thema Toezicht en instructie.

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk