Selecteer een pagina

Werken op hoogte

Praktijklokalen – Afbouw

Bij verschillende werkzaamheden in de afbouw werken mensen op hoogte. Denk bijvoorbeeld aan schilderwerkzaamheden, glaszetten, dakwerkzaamheden enz. Op een werkplek waar iemand 2,50 meter of meer kan vallen, is er sowieso sprake van valgevaar. Er is dus een verhoogd risico dat zelfs fatale gevolgen kan hebben. Maar ook bij risicovolle werkzaamheden onder de 2,50 meter moeten de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

Er wordt bij werkzaamheden op hoogte vaak gebruik gemaakt van ladders. Ladders en trappen dienen meestal om een hoger gelegen niveau te bereiken. Toch worden ladders en trappen in een aantal gevallen ook gebruikt als arbeidsmiddel voor het staande uitvoeren van werkzaamheden. Soms wordt hiervoor een ladder gebruikt terwijl er ook veiligere alternatieven (zoals de inzet van een hoogwerker) voor handen zijn. Ook hier geldt de arbeidshygiënische strategie. Om te beoordelen of een ladder gebruikt mag worden als werkplek is de leidraad ‘Veilig werken op hoogte’ ontwikkeld. Wanneer er een ladder wordt gebruikt, is het van belang dat men rekening houdt met een aantal aspecten, zoals verwoord in: De ladder als werkplek

Om te voorkomen dat gebruik gemaakt wordt van ondeugdelijk klimmateriaal dient klimmaterieel (ladders, trappen, steigerdelen, veiligheidsharnassen) periodiek te worden gecontroleerd op deugdelijkheid. Daarnaast is een jaarlijkse keuring voorgeschreven.

Normen en wetgeving

Ladders en trappen vallen onder het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet), ze moeten regelmatig worden gecontroleerd op gebreken en jaarlijks gekeurd.
NEN 2484 norm: Keuring ladders, trappen en steigers.

Volg, voor zover van toepassing, de Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud en de Arbocatalogus Afbouw

Maatregelen

 • Beperk het gebruik van ladders tot een minimum; laat werknemers en studenten zoveel mogelijk werken vanaf een veilige werkplek (steiger of bordes).
 • Wie werkt met een hoogwerker, moet in het bezit zijn van een certificaat ‘Werken met de hoogwerker’ en de instructies opvolgen die gelden voor het werken met een hoogwerker.
 • Wanneer toch een ladder nodig is, is het van belang deze op de juiste wijze te gebruiken. Daarom is er geborgd dat er een uitgebreide instructie is over veilig werken op een ladder voor het eerste gebruik van een ladder.
 • Ook het werken met een valbeveiliging kan alleen plaats vinden na een veiligheidsinstructie.
 • Zorg dat ladders, trappen en steigers periodiek (aantoonbare registratie) en voor ieder gebruik worden gecontroleerd op gebreken.
 • Plaats ladders stabiel plaatsen, op een onbeweeglijke ondergrond, zodat de sporten horizontaal blijven.
 • Hangladders (met uitzondering van touwladders) moeten zodanig zijn vastgemaakt dat zij niet kunnen schuiven of heen en weer zwaaien.
 • De voet van een draagbare ladder mag niet wegglijden en is zo nodig voorzien van een stabiliteitsbalk.
 • Toegangsladders, zoals bij steigers, moeten minimaal 1 meter boven het toegangsniveau uitsteken.
 • Meerdelige ladders en schuifladders moeten zodanig gebruikt worden dat de verschillende delen niet ten opzichte van elkaar kunnen bewegen.
 • Beweegbare ladders moeten worden vastgezet voor u ze betreedt.
 • Werknemers moeten te allen tijde veilige steun en houvast aan de ladder hebben, ook als ze met de hand lasten dragen op de ladder.
 • Ladders zijn bij een klimhoogte van 10 meter of meer, op maximaal 7,50 meter onderbroken door een rustbordes.
 • Bordessen waarbij valgevaar aanwezig is, zijn voorzien van een veiligheidsreling.
 • Bordessen op meer dan 2,5 meter hoogte zijn altijd rondom voorzien van hekwerk van minimaal 1,0 meter hoogte of een leuningwerk bestaande uit een bovenleuning op minimaal 1,0 meter, een tussenleuning en een schoprand van minimaal 15 cm.
 • Op het te betreden rustbordes is aan beide kanten van de toegang een randbeveiliging aangebracht over een lengte van 4 meter, of de toegang sluit aan op de aanwezige randbeveiliging.
 • Een houten ladder mag slechts met vernis of olie behandeld zijn. Dit om vroegtijdig scheuren te herkennen.