Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Algemene informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bij diverse afbouwwerkzaamheden van essentieel belang om letsel en blootstelling aan stoffen te voorkomen.

Draag bij het werken in een praktijklokaal afbouw in ieder geval veiligheidsschoenen en werkkleding. Gehoorbescherming wordt ter beschikking gesteld en indien nodig gedragen, kijk voor meer informatie bij Geluid. Welke aanvullende PBM nodig zijn, is afhankelijk van de betreffende machine of werkzaamheid. Zie hiervoor onder andere de instructiekaarten voor machines.

Normen en wetgeving

 • Op de werkplek is met pictogrammen op de machine en/of op de aanwezige werkinstructie aangegeven welke PBM gedragen moeten worden. Zie de de instructiekaarten van veelvoorkomende machines.
 • In het geval van gevaarlijke stoffen is, voordat u met de stof gaat werken, op grond van het veiligheidsinformatieblad bepaald welke PBM u moet dragen.
 • Medewerkers en studenten zijn voorzien van adequate voorlichting en instructie omtrent het gebruik van PB. Zie Toezicht en instructie.
 • Medewerkers en leerlingen worden aangesproken op het gebruik van de juiste PBM, zo nodig stelt u een sanctiebeleid op.
 • Arbobesluit hoofdstuk 8: Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Arbobesluit artikel 4.4: Gevaarlijke stoffen/Arbeidshygiënische strategie
 • Arbobesluit artikel 4.10d: Gevaarlijke stoffen/Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht
 • Arbobesluit artikel 6.8: Fysische factoren/Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
 • Artikel Arbobesluit 6.11: Fysische factoren/Voorlichting en onderricht
 • Artikel Arbobesluit 6.12: Fysische factoren/Straling toestellen
 • Artikel Arbobesluit 8.1: Persoonlijke beschermingsmiddelen/Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel
 • Artikel Arbobesluit 8.2: Persoonlijke beschermingsmiddelen/Keuze persoonlijk beschermingsmiddel
 • Artikel Arbobesluit 8.3: Persoonlijke beschermingsmiddelen/Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Artikel Arbobesluit 9.1: Verplichtingen, strafbare feiten, overtredingen, bestuursrechtelijke bepalingen en overgangs- en slotbepalingen/Aanduiding normadressaten van de bij of krachtens dit besluit vastgestelde verplichtingen/verplichtingen van de werkgever
 • Artikel Arbobesluit 9.2: Verplichtingen, strafbare feiten, overtredingen, bestuursrechtelijke bepalingen en overgangs- en slotbepalingen/Aanduiding normadressaten van de bij of krachtens dit besluit vastgestelde verplichtingen/verplichtingen van de werkgever bij plaats onafhankelijke arbeid
 • Artikel Arbobesluit 9.3: Verplichtingen, strafbare feiten, overtredingen, bestuursrechtelijke bepalingen en overgangs- en slotbepalingen/Aanduiding normadressaten van de bij of krachtens dit besluit vastgestelde verplichtingen/verplichtingen van de werknemer
 • Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG)
 • Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

Maatregelen

 • Voordat u werkt met gevaarlijke stoffen of machines is duidelijk welke persoonlijke beschermingsmiddelen u moet dragen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van een matrix waarin staat aangegeven welke PBM u waar en wanneer moet dragen.
 • In de werkinstructies bij de machines en gevaarlijke werkzaamheden is aangegeven welke PBM u moet gebruiken.
 • Op of nabij de toegangsdeur van het praktijklokaal is met pictogrammen aangegeven welke PBM standaard gedragen moeten worden.
 • Op de werkplek is met pictogrammen aangegeven welke aanvullende PBM gedragen moeten worden.
 • Voorbeeld format veiligheidskaarten
 • Binnen de organisatie heeft u een beleid voor persoonlijke beschermingsmiddelen opgesteld. Hierin moet het volgende aan de orde te komen:
  • verstrekking en gebruik van PBM;
  • voorlichting over het gebruik;
  • toezicht op het gebruik;
  • controle en onderhoud van PBM;
  • het sanctiebeleid.
  • De juiste PBM moet aanwezig zijn op de werkplek. Hierbij is het van belang dat de PBM zelf geen risico’s veroorzaken.
  • Zowel medewerkers als leerlingen zijn aanspreekbaar op het juiste gebruik van PBM.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk