Selecteer een pagina

Ongevallen registratie

Ongevallen registratie

Werkgevers moeten, volgens de Arbowet, arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct melden bij de Inspectie SZW. Daarnaast moeten zij ongevallen met meer dan drie dagen verzuim tot gevolg, registreren in een eigen register.

Normen en wetgeving

Minimaal is het volgende geregeld (op grond van artikel 9 van de Arbowet):

  • De werkgever meldt arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie SZW (zie voor nadere toelichting maatregel 1).
  • De werkgever houdt een lijst bij van de aan de Inspectie gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. De werkgever registreert de aard en datum van het ongeval (voor nadere toelichting zie maatregel 2).

Maatregel 1: Verplichte melding arbeidsongevallen aan de inspectie SZW

Meld arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie SZW. ’Blijvend letsel’ kan bijvoorbeeld zijn: een amputatie, verminderd gezichtsvermogen of chronische lichamelijke klachten.

Ziekenhuisopname
Er is sprake van ’ziekenhuisopname’ als het slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen; ook een dagopname valt daaronder.
Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten.
Ook wanneer in een later stadium blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval, moet de instelling (werkgever) dit ongeval alsnog direct melden.

Telefonisch of digitaal melden
Werkgevers zijn verplicht om arbeidsongevallen die tot de dood hebben geleid, direct telefonisch te melden via het gratis telefoonnummer 0800-5151. De Inspectie SZW is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.
Overige meldingsplichtige arbeidsongevallen moeten direct worden gemeld:

  • digitaal via een volledig ingevuld meldingsformulier
  • of telefonisch via het gratis telefoonnummer 0800-5151.

Onderzoek Inspectie
Als een werkgever een meldingsplichtig ongeval niet meldt bij de Inspectie SZW, kan hij een boete opgelegd krijgen van 50.000 euro.
Naar aanleiding van de melding zal Inspectie SZW in veel gevallen een onderzoek instellen, onder andere gericht op vaststellen of het ongeval is veroorzaakt door een of meer overtredingen van de wettelijke bepalingen.

Eigen onderzoek
Omdat het onderzoek van de Inspectie SZW zich vooral richt op overtredingen in het kader van het strafrechtelijk traject, is het, zeker bij ongevallen met omvangrijke schade en/of letsel, zeer aan te bevelen dat de instelling zelf een onafhankelijk ongevalsonderzoek uitvoert. Dit kan zeer nuttig zijn in zowel het mogelijk strafrechtelijk als het civielrechtelijk traject. Laat u zich hierbij eventueel ondersteunen door een deskundige (veiligheidskundige).

Ongeval met leerling
Voor ongevallen met leerlingen geldt dat u deze ook moet melden indien het ongeval heeft plaatsgevonden bij een activiteit die met arbeid vergelijkbaar is. Zoals: werkzaamheden in praktijklokalen waarbij leerlingen onder begeleiding van een docent het geleerde in praktijk brengen in een situatie die vergelijkbaar is met de werkzaamheden in de beroepspraktijk, bijvoorbeeld van automonteurs in een reparatiewerkplaats of laboranten in een laboratorium.

Sport en spel
De verplichting tot melding en registratie van arbeidsongevallen, zoals bedoeld in artikel 9 van de wet, heeft dus geen betrekking op ongevallen die leerlingen en studenten overkomen tijdens sport- en spelactiviteiten. Deze ongevallen, met bijvoorbeeld ernstige blessures als gevolg van activiteiten in een gymlokaal, zwembad of pauzeruimte, binnen of buiten, hoeven niet door de Inspectie SZW te worden onderzocht. Het is de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling zelf om aan zulke ongevallen aandacht te besteden.

 

Maatregel 2: Arbeidsongevallen registreren

De werkgever houdt een lijst bij van de aan de Inspectie SZW gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. Hij registreert de aard en datum van het ongeval.

Verder is het aan te bevelen om:

  • van alle arbeidsongevallen een onderzoek in te stellen en gegevens vast te leggen over: het letsel, het slachtoffer, de veroorzaker, mogelijke getuigen, locatie, omstandigheden, aanwezig toezicht, de toedracht en de oorzaken (zowel de basisoorzaken als de achterliggende oorzaken);
  • op basis hiervan preventieve maatregelen vast te stellen om herhaling te voorkomen;
  • ongevalsonderzoeken te laten uitvoeren door personen (intern of extern) met voldoende deskundigheid;
  • ook lichtere ongevallen, die tot minder dan drie dagen verzuim hebben geleid, en bijna-ongevallen te registreren. Daardoor kunt u (eventuele) trends waarnemen en komen tot gerichte preventieve maatregelen. Het vergt overigens een forse inspanning om medewerkers aan te zetten tot het melden van lichtere en bijna-ongevallen.

Er zijn diverse commerciële programma’s beschikbaar voor registratie en analyse van ongevallen, vaak gecombineerd met incidenten op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Maar u kunt er ook voor kiezen om zelf een geschikt registratiesysteem op te zetten.