Normen en wetgeving

De gebouwen en terreinen zijn goed en veilig toegankelijk, ook voor mindervaliden.

  • Terreinen en gebouwen hebben goede toegangswegen, bewegwijzering en verlichting. Er zijn op het eigen buitenterrein zo weinig mogelijk oneffenheden op wegen/paden die struikelgevaar kunnen veroorzaken, of belemmeringen vormen voor mindervaliden of ze zijn opvallend gemarkeerd. De breedte van paden/wegen is afgestemd op de verkeersstromen, inclusief rolstoelen. Trottoirs en gebouwen zijn toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers, waar nodig door het aanbrengen van door rolplaten en schuine hellingen.
  • Er is op het buitenterrein zo veel mogelijk scheiding aangebracht tussen routes voor voetgangers, fietsers/bromfietsers en auto’s.
  • Op het terrein doen zich geen gevaarlijke en irriterende situaties voor doordat berijders hun transportmiddelen niet goed kunnen parkeren/stallen en deze daardoor parkeren op plaatsen waar overig verkeer er hinder van ondervindt of bij het wegrijden ongevalsrisico’s ontstaan.
  • Looproutes zijn zodanig dat medewerkers en bezoekers niet langs risicoplekken lopen (met bijv. transportbewegingen, vallend materiaal, spatten of stoffen) of deze plekken zijn goed fysiek afgeschermd.
  • Er is goede beveiliging van het terrein (een omheining, toezicht, verlichting, overzichtelijke situaties, sloten).
  • Omdat in de verkeersstroom van en naar school grote pieken optreden en de studenten tot een kwetsbare groep mogen worden gerekend, is speciale aandacht vereist voor de overzichtelijkheid en veiligheid van de uitgangen van het schoolterrein. Verkeerstromen hebben goed zicht op elkaar en waar nodig zijn in overleg met de gemeente, voorzieningen aangebracht om de veiligheid te vergroten (drempels, strepen, waarschuwingsborden, spiegels).
  • In de herfst- en winterperiode worden de routes op het binnenterrein tijdig schoon gehouden (bladeren, ijs en sneeuw).
  • In de Tabakswet is bepaald dat vanaf augustus 2020 schoolpleinen van mbo-instellingen rookvrij zijn. Inpandige rookruimtes zijn verboden.
  • Arbobesluit:

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk