Algemene informatie

De opslag van zware of anderszins gevaarlijke materialen gebeurt in stevige stellingen, kasten en op planken, die geschikt zijn voor deze opslag.

 

Normen en wetgeving

  • Stellingen en kasten in magazijnen en in opslagruimtes die hoger zijn dan 2 meter, of waarbij de hoogte-diepte verhouding minimaal 4:1 is, zijn tegen omvallen verankerd. Ze beschikken over een CE-markering. Magazijnstellingen worden jaarlijks gekeurd. Dwars- en diepliggers van stellingen zijn goed geborgd. Dat geldt ook voor opslagkasten met een vergelijkbaar systeem. Opslagkasten en stellingen  zijn geplaatst op een vloer die de druk goed kan verdragen. Zware of gevaarlijke materialen worden op goed bereikbare planken opgeslagen en er zijn adequate hulpmiddelen om de hoger gelegen planken te bereiken.
  • Opslagruimten worden ordelijk gehouden en er wordt voorkomen dat materialen en voorwerpen zich op de kasten bevinden.
  • Alle producten worden volgens de daarvoor geldende voorschriften bewaard en gecontroleerd vóór gebruik.
  • Chemische stoffen kunnen met elkaar reageren of bij weglekken het milieu verontreinigen of andere calamiteiten veroorzaken. Zie hiervoor het algemeen onderdeel Gevaarlijke stoffen in deze arbocatalogus.
  • Voedings- en geneesmiddelen blijven gescheiden van andere producten bewaard.
  • Afvalstoffen worden in gescheiden afvalstromen verzameld en opgeslagen en regelmatig aangeboden aan een verwerker die daarvoor een vergunning heeft.
  • Arbobesluit:

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk