Selecteer een pagina

Kankerverwekkende stoffen

Gevaarlijke stoffen

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

Bij de omgang met kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen moet u aan hoge eisen voldoen om risico’s op kanker, schade bij voortplanting en veranderingen aan erfelijk materiaal te voorkomen. Hierbij geldt dat u de stof zo mogelijk moet vervangen. Is dit niet mogelijk, dan is het ‘ALARA’-principe (as low as reasonably achievable) van toepassing.

Maatregelen

Maatregel 1: RI&E

In de RI&E heeft u vastgesteld welke medewerkers werken met welke kankerverwekkende stoffen, in welke ruimten, in welke hoeveelheden et cetera. U handelt volgens het arbobesluit 4.13 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en –evaluatie en u heeft nagegaan dat er geen grenswaarden worden overschreden. Zie maatregel 2: Register en veiligheidsblad bij Gevaarlijke stoffen (zie blz. 2).

Maatregel 2: Afzuiging

Stofvormige kankerverwekkende stoffen, zoals houtstof en lasrook, worden direct afgezogen naar de buitenlucht (puntafzuiging); van deze lucht vindt geen recirculatie plaats.

Informatie en tools

 • Arbo-informatieblad 6: Werken met kankerverwekkende stoffen en processen

Maatregelen

Maatregel 3: Gebruik
 • De school past de arbeidshygiënische strategie toe. Zie pdf Het nemen van maatregelen: de AH strategie.
 • De school gebruikt zo min mogelijk kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen. Voorbeelden van stoffen die u in principe niet mag gebruiken, zijn: benzeen, ethanol, tetra, chloroform, pentachloorethaan en 1,1,2,2-tetrachloorethaan.
 • Voor elke kankerverwekkende stof is nagegaan – in onderstaande volgorde:-
  1. Is de stof te vervangen door een andere stof?
  2. Kan de verwerking van de kankerverwekkende stof in een gesloten systeem plaatsvinden?
  3. Is puntafzuiging of ruimteventilatie mogelijk om de verontreinigde lucht bij de werkplek weg te zuigen?
  4. Kunt u de medewerkers met technische maatregelen zo veel mogelijk afschermen van de bron waar kankerverwekkende stoffen voorkomen?
  5. Als de voorgaande maatregelen technisch niet uitvoerbaar zijn, moet de school persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken.

  • In Praktijklokalen is het thema gevaarlijke stoffen uitgewerkt voor die specifieke praktijksituaties waar dit van toepassing is.