Selecteer een pagina

Asbest

Gevaarlijke stoffen

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

Asbest is een gevaarlijke stof. Inademen van vezels kan ernstige gezondheidsschade, zoals longkanker of kanker aan het buikvlies, veroorzaken. Asbest bevindt zich voornamelijk in gebouwen van vóór 1994. Bekende plaatsen in schoolgebouwen waar asbest veel is gebruikt, zijn:

 • het dakbeschot;
 • de dakplaten;
 • het isolatiemateriaal om kanalen en leidingen;
 • de wanden en deuren in de ketelruimte;
 • de deurpanelen;
 • de vloerbedekking.

Zolang er geen asbestdeeltjes in de lucht kunnen komen, kan het asbest blijven zitten. Bij verbouwingen moet u echter vooraf uitzoeken of u geen onderdelen met asbest sloopt.

Zodra u asbest tijdens een verbouwing, renovatie of onderhoud aantreft, moet het werk worden stilgelegd. De werkplek moet afgezet worden en een daartoe gecertificeerd bedrijf moet een asbestinventarisatie uitvoeren. Dit bedrijf bepaalt de risicoklasse van de sanering. Op grond van het uitgebreide saneringsplan dat het bedrijf opstelt, voert (vaak) een gecertificeerd saneringsbedrijf de sanering uit. Voor de start van het werk dient dit bij de Arbeidsinspectie aangemeld te zijn. Op het werk uit risicoklasse 2 en 3 ziet een deskundige toezichthouder asbest toe. Ook alle saneerders moeten gecertificeerd zijn. Na afloop van de sanering dient een daartoe bevoegd bedrijf een vrijgavemeting uit te voeren. Afhankelijk van de resultaten van deze meting wordt de locatie al dan niet vrijgegeven.

De overheid wil dat scholen inzicht geven in de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen van vóór 1994, om nieuwe situaties met blootstelling aan asbestvezels te voorkomen.

Normen en wetgeving

 • De instelling heeft een inventarisatie naar asbest uitgevoerd in het gebouw.
 • Als het asbest op welke wijze dan ook een risico vormt, wordt dit verwijderd.
 • Asbestverwijdering is uitsluitend toegestaan door een gecertificeerd, door de Arbeidsinspectie erkend asbestverwijderingsbedrijf; voorafgaand aan de verwijdering geldt een meldplicht bij de Arbeidsinspectie.
 • Als blijkt dat asbest onverhoopt is vrijgekomen, wordt dit gemeld aan de Arbeidsinspectie.
  Arbobesluit artikelen 4.37 t/m 4.57: Arbeidsomstandighedenbesluit / Aanvullende voorschriften asbest