Gevaarlijke stoffen

Algemene informatie

Bij bepaalde werkzaamheden binnen de school kunnen medewerkers en studenten worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit kunnen stoffen zijn die worden ingekocht bij een leverancier (bijvoorbeeld verf, schoonmaakmiddelen), maar ook stoffen die bij de werkzaamheden vrijkomen (bijvoorbeeld lasrook, houtstof en dieselrook). Afhankelijk van het gebruik en de specifieke eigenschappen van de stof kan bij blootstelling gezondheidsschade optreden. Opname van gevaarlijke stoffen in het lichaam kan optreden via de luchtwegen, de huid, de ogen of door inslikken.

Ingekochte gevaarlijke stoffen zijn herkenbaar aan het gevaarsymbool op het etiket.

Bij het onderdeel praktijklokalen zijn de specifieke maatregelen voor het thema gevaarlijke stoffen per praktijklokaal verder uitgewerkt.

Normen en wetgeving

  • Arbowet artikel 5 en 8
  • Arbobesluit artikel 1.39; geeft vrijstelling aan onderwijsinstellingen om jongeren onder de 18 jaar met stoffen te laten werken die giftig, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch zijn.
  • Arbobesluit 3.5c, 3.5e, 4.1c 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5,4.6, 4.7, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.10d, 1.47b, 4.47c, 4.54a, 4.54b, 4,54d, 4.105, 6.1 en 6.2.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk