Selecteer een pagina

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

Bij bepaalde werkzaamheden binnen de school kunnen medewerkers en studenten worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit kunnen stoffen zijn die worden ingekocht bij een leverancier en gebruikt voor deze werkzaamheden (bijvoorbeeld verf, schoonmaakmiddelen enzovoort), maar ook stoffen die bij de werkzaamheden vrijkomen (bijvoorbeeld lasrook, houtstof enzovoort.). Afhankelijk van de specifieke eigenschappen van de stof kan bij deze blootstelling gezondheidsschade optreden.

Bij het hoofdstuk praktijklokalen zijn de specifieke maatregelen voor het thema gevaarlijke stoffen per praktijklokaal verder uitgewerkt.

Indien in praktijklokalen gewerkt wordt met zuurkasten gelden de eisen en maatregelen benoemd onder praktijklokalen laboratoria: gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen zijn herkenbaar aan het gevaarsymbool op het etiket. De bekende oranje-zwarte gevaarsymbolen worden vanwege veranderende wetgeving volgens het GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) fasegewijs vervangen door rood-wit-zwarte gevaarsymbolen.

Veiligheidsinformatieblad

De leverancier van gevaarlijke stoffen is verantwoordelijk voor de bijlevering van een veiligheidsinformatieblad, ook wel MSDS (Material Safety Data Sheet) genoemd. Hierin staat onder meer aangegeven welke eigenschappen de stof heeft, welke risico’s er zijn en welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Van alle gevaarlijke stoffen moeten actuele Nederlandstalige veiligheidsinformatiebladen aanwezig zijn op de werkplek. In verband met wijzigingen in de wetgeving rondom gevaarlijke stoffen (REACH-wetgeving), komt op den duur voor elke stof een uitgebreider veiligheidsinformatieblad (E-SDS) beschikbaar.

De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan PGS 15. Op de werkplek of in het lokaal mag alleen de werkvoorraad voor de betreffende dag (de dagvoorraad) zijn opgeslagen. Zie de geldende eisen onder normen en wetgeving ‘opslag gevaarlijke stoffen’.

Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over de deelonderwerpen:

Normen en wetgeving

  • Als onderdeel of actiepunt in de RI&E brengt u de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in kaart.
  • Van alle gevaarlijke stoffen zijn actuele veiligheidsinformatiebladen en een compleet register aanwezig.
  • De school licht medewerkers en studenten voor over het veilig werken met gevaarlijke stoffen.
  • Bij de omgang met kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen moet u aan hoge eisen voldoen om risico’s op kanker, schade bij voortplanting en veranderingen aan erfelijk materiaal te voorkomen. Hierbij geldt dat u de stof zo mogelijk moet vervangen. Is dit niet mogelijk, dan is het ‘ALARA’-principe (as low as reasonably achievable) van toepassing.
  • Gevaarlijke stoffen zijn veilig opgeslagen. Zie de geldende eisen onder normen en wetgeving ‘opslag gevaarlijke stoffen’.Arbobesluit hoofdstuk 4: Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Praktijkvoorbeeld

Overzicht oude en nieuwe gevaarsymbolen

Informatie en tools

Interessante sites