Schadelijk geluid

Algemene informatie

Sommige werkzaamheden in praktijklokalen, zoals het gebruik van machines, maken veel lawaai. Het geluidsniveau, dat uitgedrukt wordt in dB(A), kan zo hoog zijn dat het schadelijk is voor het gehoor en tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden. Om te bepalen of het geluid op de werk- of praktijkplek schadelijk is voor de medewerkers en studenten, wordt de dagdosis van het geluid vastgesteld. Dit betreft de dagelijkse dosis geluid die iemand tijdens een werkdag oploopt. Deze dagdosis bepaalt u door het geluidsniveau te (laten) meten met behulp van een op de persoon gedragen dosimeter, of door het geluidsniveau per werkplek en/of machine te meten en een werkzaamhedenanalyse op te stellen (een verrekening van het aantal uren dat iemand op verschillende werkplekken of bij machines werkt). Het geluid meten en de dagdosis beoordelen, gebeurt volgens NEN-EN-ISO 9612: 2009.

U kunt ook gebruik maken van een erkend instrument om de blootstelling aan geluid te schatten. Dat kan bijvoorbeeld voor het beoordelen van geluid bij metaalwerkzaamheden.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk