Hinderlijk geluid

Algemene informatie

Geluidsniveaus lager  dan 80 dB(A) zijn niet schadelijk, maar kunnen wel hinderlijk zijn. Klachten over hinderlijk geluid kunnen voorkomen als iemand bijvoorbeeld geconcentreerd werkzaamheden moet uitvoeren naast een praktijklokaal waar gewerkt wordt met machines. Of iemand het geluid daadwerkelijk als hinderlijk ervaart, heeft te maken met een aantal factoren, zoals:

  • de voorspelbaarheid en vertrouwdheid met het geluid;
  • de beheersbaarheid van het geluid;
  • de individuele gevoeligheid voor verstoring door geluid;
  • de lokaliseerbaarheid van het geluid;
  • de bezetting van de ruimte;
  • de noodzaak van het geluid.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk