Algemene informatie

Het arbobeleid is gebaseerd op een periodieke, gedegen risico-inventarisatie en -evaluatie.

Normen en wetgeving

Aan de basis van het arbobeleid staat een gedegen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), waarin de arbeidsrisico’s in de school in kaart zijn gebracht en schriftelijk vastgelegd. Op basis van deze RI&E zijn in het plan van aanpak maatregelen uitgewerkt die mogelijke negatieve effecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

De RI&E wordt periodiek herhaald: sociale partners gaan uit van een minimale frequentie van eens per drie jaar, waar nodig of wenselijk vaker (denk aan belangrijke wijzigingen in huisvesting of werkzaamheden). De RI&E, inclusief het plan van aanpak, is getoetst door een gecertificeerde arbodeskundige.

Sociale partners bevelen instellingen aan gebruik te maken van de voor de mbo-sector ontwikkelde en door de Inspectie SZW goedgekeurde branche-RI&E.

Praktijkvoorbeelden en tools

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk