Selecteer een pagina

Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Arbeidsomstandigheden beleid en organisatie

Het arbobeleid is gebaseerd op een periodieke, gedegen risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Normen en wetgeving

Aan de basis van het arbobeleid staat een gedegen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), waarin de arbeidsrisico’s op de school in kaart zijn gebracht en schriftelijk vastgelegd. Op basis van deze RI&E zijn in het plan van aanpak maatregelen uitgewerkt die mogelijke negatieve effecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

De RI&E wordt periodiek herhaald: sociale partners gaan uit van een minimale frequentie van eens per drie jaar, waar nodig of wenselijk vaker (bijvoorbeeld bij belangrijke wijzigingen in huisvesting of werkzaamheden). Een gecertificeerde arbodeskundige toetst de RI&E, inclusief het plan van aanpak.

Sociale partners adviseren instellingen gebruik te maken van de voor de mbo-sector ontwikkelde en door de Inspectie SZW goedgekeurde branche-RI&E.

Informatie en tools