Algemene informatie

Voor ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E kan de werkgever deskundigen van binnen of buiten de instelling inschakelen.

Normen en wetgeving

Preventiemedewerker(s)

De werkgever laat zich bijstaan door één of meer deskundige werknemers met preventietaken. Dit zijn medewerkers van de school die voldoende ervaring, scholing en tijd hebben om de volgende taken te verrichten:

  • meewerken aan het opstellen en uitvoeren van een RI&E;
  • arbomaatregelen uitvoeren;
  • adviseren van en samenwerken met de ondernemingsraad.

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • het (mede)opstellen en uitvoeren van de RI&E;
  • het adviseren van en nauw samenwerken met de OR /personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  • deze maatregelen (mede) uitvoeren.

In of bij de RI&E van de onderwijsinstelling is aangegeven hoeveel preventiemedewerkers nodig zijn, met welke deskundigheid en tijdsbesteding en met welke uitrusting en plaats in de organisatie. De OR heeft instemmingsrecht over de keuzes die de onderwijsinstelling maakt rondom de preventiemedewerker. Vanaf 2017 geldt dat instemmingsrecht ook de nieuwe personen die worden aangewezen als preventiemedewerkers.

Bedrijfshulpverlener(s)

De werkgever wijst werknemers aan als bedrijfshulpverleners, die bijstand verlenen in noodsituaties.

Overige in- of externe ondersteuning

De werkgever laat zich daarnaast door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde arbodeskundige bijstaan bij de volgende taken:

  • het toetsen van de RI&E;
  • het begeleiden van zieke werknemers;
  • het uitvoeren van en adviseren over preventief medisch onderzoek;
  • het uitvoeren van een aanstellingskeuring (wanneer de werkgever daar gebruik van maakt).

Vanaf 2017 gelden extra vereisten aan het contract met de arbodienstverlener.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk