Selecteer een pagina

Bijzondere groepen werknemers

Arbeidsomstandigheden beleid en organisatie

De belastbaarheid van bijzondere groepen werknemers kan (tijdelijk) lager zijn. Dat vergt aanvullende maatregelen. Ook kan op de doelgroep afgestemde, aanvullende of aangepaste voorlichting en instructie nodig zijn.

Bijzondere groepen zijn:

 • jongeren onder 18 jaar (jeugdigen);
 • oproep- en uitzendkrachten;
 • onervaren mensen (nieuwe medewerkers bijvoorbeeld);
 • gehandicapten;
 • vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven;
 • mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Zie voor een aanpak per doelgroep Arboportaal: Rechten en plichten werknemers

 

Normen en wetgeving

De groep werknemers ‘vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven’ kan een groter risico lopen op gezondheidsproblemen. Daarom kan het nodig zijn om aanvullend op het reguliere beleid extra maatregelen te treffen. Het gaat hierbij om de volgende punten:

 • De werkgever gaat in een RI&E na of de werkzaamheden risico’s voor de zwangerschap opleveren. Die risico’s kunnen worden veroorzaakt door lichamelijke belasting (tillen, bukken, langdurig staan, vermoeiend werk, trillingen, warm klimaat, lawaai, onregelmatige werktijden, straling, werken onder overdruk, omgaan met chemische en/of biologische stoffen) en psychosociale arbeidsbelasting (bijvoorbeeld blootstelling aan ongewenst gedrag).
 • De werkgever past voor de werknemer die zich zwanger heeft gemeld of pas bevallen is, de werkbelasting aan, mede op basis van de RI&E.
 • De werkgever zorgt (binnen twee weken na melding) voor voorlichting aan de zwangere werknemer over de risico’s van het werk en de genomen maatregelen in verband met die risico’s, onder andere over het gebruik van de rustruimte.
 • De werkgever stelt werknemers die borstvoeding geven, hiertoe in de gelegenheid door, indien nodig, een geschikte, af te sluiten en besloten ruimte ter beschikking te stellen.
 • De werkgever treft, indien nodig, voorzieningen om rust te nemen en borstvoeding te geven of te kolven.
 • De Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid van de Stichting van de Arbeid (mei 2008) biedt een goed overzicht van wettelijke verplichtingen, opzet en uitvoering van beleid en te nemen maatregelen.

Informatie en tools