Algemene informatie

De belastbaarheid van bijzondere groepen werknemers kan (tijdelijk) lager zijn. Dit vraagt om aanvullende maatregelen. Ook kan op de doelgroep afgestemde, aanvullende of aangepaste voorlichting en instructie nodig zijn.

Bijzondere groepen zijn:

 • jongeren onder 18 jaar (jeugdigen);
 • oproep- en uitzendkrachten;
 • onervaren mensen (nieuwe medewerkers bijvoorbeeld);
 • gehandicapten;
 • vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven;
 • mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Normen en wetgeving

De groep werknemers ‘vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven’ kan een groter risico op gezondheidsproblemen lopen. Daarom kan het nodig zijn om aanvullend op het reguliere beleid extra maatregelen te treffen. Het gaat hierbij om de volgende punten:

 • De werkgever gaat in een RI&E na of de werkzaamheden risico’s voor de zwangerschap opleveren. Die risico’s kunnen worden veroorzaakt door lichamelijke belasting (tillen, bukken, langdurig staan, vermoeiend werk, trillingen, warm klimaat, lawaai, onregelmatige werktijden, straling, werken onder overdruk, omgaan met chemische en/of biologische stoffen) en psychosociale arbeidsbelasting (bijvoorbeeld blootstelling aan ongewenst gedrag).
 • De werkgever past de werkbelasting voor de werknemer die zich zwanger heeft gemeld of pas bevallen is aan mede op basis van de RI&E.
 • De werkgever zorgt (binnen twee weken na melding) voor voorlichting aan de zwangere werknemer over de risico’s van het werk en de genomen maatregelen in verband met die risico’s, onder andere over het gebruik van de rustruimte.
 • Werknemers die borstvoeding geven, worden door de werkgever hiertoe in de gelegenheid gesteld.
 • De werkgever treft, indien nodig, voorzieningen om rust te nemen en borstvoeding te geven of te kolven.
 • De brochure ‘Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid’ van de Stichting van de Arbeid (mei 2008) biedt een goed overzicht van wettelijke verplichtingen, opzet en uitvoering van beleid en te nemen maatregelen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk