Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Algemene informatie

Een voorwaarde om arbeidsrisico’s adequaat aan te pakken en effectieve preventieve maatregelen te nemen, is deze maatregelen in te bedden in een gedegen arbeidsomstandighedenbeleid. Dit beleid moet gebaseerd zijn op de voor de sector geldende wet- en regelgeving en cao-bepalingen en op instellingsniveau nader worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Normen en wetgeving

De school moet minimaal voldoen aan de volgende eisen:

 • Wat de school met haar arbobeleid wil realiseren, is concreet vastgelegd.
 • De vastgestelde doelen zijn vertaald in een plan, waarin duidelijk staat hoe deze doelen bereikt worden, wanneer dat gebeurt en wie hiervoor verantwoordelijk is.
 • De onderwijsinstelling pakt het arbobeleid systematisch aan: het beleid is gebaseerd op doelen en concrete informatie, plannen worden uitgevoerd en de uitvoering is geborgd.
 • Maatregelen bestrijden en waar mogelijk het risico wegnemen aan de bron.
 • In het arbobeleidsplan zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden eenduidig verdeeld en vastgelegd, zodat voor iedereen duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.
 • Eenduidig ligt vast wie op welke manier de voortgang controleert en hoe wordt bijgestuurd als van het plan is afgeweken.
 • Het medezeggenschapsorgaan heeft geadviseerd bij en ingestemd met het arbobeleid.
 • Medewerkers en deelnemers weten wie waarvoor verantwoordelijk is en kennen hun eigen rol en verantwoordelijkheid in de uitvoering van het arbobeleid.
 • Medewerkers en deelnemers worden regelmatig voorgelicht en geïnstrueerd over de manier waarop ze veilig en gezond kunnen werken en leren.
 • Verantwoordelijke leidinggevenden, docenten en andere medewerkers zien erop toe dat op de veiligste manier gewerkt wordt.
 • Verzuimbeleid is geformuleerd en de werkwijze vastgelegd.
 • De school houdt rekening met de belastbaarheid van bijzondere groepen medewerkers en deelnemers.
 • De school heeft beleid over omgangsvormen geformuleerd en ingevoerd , waarin ook competenties, voorzieningen en opvang zijn geregeld.
 • De onderwijsinstelling registreert ongevallen en bijna-ongevallen in een actueel register en meldt ernstige ongevallen bij de Inspectie SZW.
 • Bedrijfshulpverlening is adequaat georganiseerd.

Arbeidsomstandighedenwet/Arbeidsomstandighedenbeleid:

Arbeidsomstandighedenwet/Bijzondere verplichtingen:

Arbeidsomstandighedenbesluit/Definities en toepassingsgebied/Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie:

Arbeidsomstandighedenbesluit/Inrichting arbeidsplaatsen:

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk