Selecteer een pagina

Arbeidsomstandigheden beleid en organisatie

Arbeidsomstandigheden beleid en organisatie

Om arbeidsrisico’s adequaat te kunnen aanpakken en effectieve preventieve maatregelen te kunnen nemen, moeten deze maatregelen ingebed zijn in gedegen arbeidsomstandighedenbeleid. Dergelijk beleid is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving en cao-bepalingen voor de sector en wordt op instellingsniveau nader uitgewerkt en uitgevoerd.

Lees in dit verband meer over de volgende onderwerpen:

Normen en wetgeving

De school moet minimaal voldoen aan de volgende eisen:

 • Wat de school met het arbobeleid wil realiseren, is concreet vastgelegd.
 • De vastgestelde doelen zijn vertaald in een plan, waarin duidelijk staat: hoe deze doelen worden bereikt, wanneer dat gebeurt en wie hiervoor verantwoordelijk is.
 • De onderwijsinstelling pakt het arbobeleid systematisch aan: het beleid is gebaseerd op doelen en concrete informatie, plannen worden uitgevoerd en de uitvoering is geborgd.
 • Maatregelen bestrijden en waar mogelijk het risico wegnemen aan de bron.
 • In het arbobeleidsplan zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden eenduidig verdeeld en vastgelegd, zodat voor iedereen duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.
 • Eenduidig ligt vast wie op welke manier de voortgang controleert en hoe wordt bijgestuurd als van het plan is afgeweken.
 • Het medezeggenschapsorgaan heeft geadviseerd bij en ingestemd met het arbobeleid.
 • Medewerkers en deelnemers weten wie waarvoor verantwoordelijk is en kennen hun eigen rol en verantwoordelijkheid in de uitvoering van het arbobeleid.
 • Medewerkers en deelnemers worden regelmatig voorgelicht en geïnstrueerd over de manier waarop ze veilig en gezond kunnen werken en leren.
 • Verantwoordelijke leidinggevenden, docenten en andere medewerkers zien erop toe dat op de veiligste manier wordt gewerkt.
 • Verzuimbeleid is geformuleerd en de werkwijze vastgelegd.
 • De school houdt rekening met de belastbaarheid van bijzondere groepen medewerkers en deelnemers.
 • De school heeft beleid over omgangsvormen geformuleerd en ingevoerd, waarin ook competenties, voorzieningen en opvang zijn geregeld.
 • De onderwijsinstelling registreert ongevallen en bijna-ongevallen in een actueel register en meldt ernstige ongevallen bij de Inspectie SZW.
 • Bedrijfshulpverlening is adequaat georganiseerd.

Arbowet, Arbeidsomstandighedenbeleid:

Arbowet, Samenwerking, overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers:

Arbowet, Bijzondere verplichtingen:

Arbobesluit, Definities en toepassingsgebied/Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie:

Arbobesluit, Inrichting arbeidsplaatsen:

Informatie en tools

Interessante sites