Selecteer een pagina

Arbocatalogus MBO en RI&E

Een arbocatalogus is een document waarin vertegenwoordigende organisaties van werkgevers en werknemers op sectorniveau vastleggen welke maatregelen werkgevers minimaal moeten nemen om aan de doelvoorschriften in de Arbowet te voldoen. De Arbocatalogus MBO en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) MBO zijn twee gekoppelde instrumenten. Aan de RI&E, is de Arbocatalogus als handboek gekoppeld.

Werkgevers mogen afwijken van de voorschriften in de arbocatalogus, mits zij uit kunnen leggen dat hun beleid en maatregelen leiden tot hetzelfde of een hoger beschermingsniveau. Let op! SOM raadt de werkgever aan de uitleg over afwijkende maatregelen op voorhand vast te leggen.

Arbocatalogus Thema’s

Administratieve werkplekken

Hoe voorkom ik gezondheidsklachten bij administratief, beeldscherm- en baliewerk in het mbo? Aan welke algemene eisen en normen op het gebied van ruimte en inrichting moet ik voldoen?

Arbeidsomstandigheden

Hoe pak ik arbeidsrisico’s adequaat aan? Hoe krijg ik effectieve en preventieve maatregelen in een gedegen arbeidsomstandighedenbeleid?

Bedrijfshulpverlening

Hoe bestrijd ik effectief en snel noodsituaties, calamiteiten en dreigende gebeurtenissen op de werkvloer die tot letsel kunnen leiden onder medewerkers en studenten?

Biologische agentia

Wat zijn biologische agentia? Hoe maak ik beleid om biologische agentia aan te pakken die kunnen leiden tot een infectie, allergie of toxiciteit?

Geluid

Hoe voorkom ik een storend of schadelijk geluidsniveau in werk- en praktijkruimtes, zodat er geen gezondheidsproblemen ontstaan zoals gehoorschade, stemproblemen en stress?

Gevaarlijke stoffen

Wat zijn gevaarlijke stoffen en waar komen ze voor? Hoe voorkom ik dat medewerkers en studenten worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen?

Inrichtingseisen gebouw

Wat zijn de algemene inrichtingseisen voor scholen- en instellingsgebouwen

Machineveiligheid

Welke machines behoren tot de arbeidsmiddelen? Met welke van die arbeidsmiddelen wordt er gewerkt waardoor risico’s voor de veiligheid of gezondheid ontstaan? Hoe voorkom ik die risico’s?

Ongevallen registratie

Hoe organiseer ik dat arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct worden gemeld bij de Inspectie SZW?

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Welke beschermingsmiddelen zijn er? Hoe kan ik uiteenlopende risico’s die zitten aan bijvoorbeeld werkzaamheden in praktijklokalen voorkomen door het gebruik van beschermingsmiddelen?

Praktijklokalen

Wat zijn de aandachtspunten voor een veilig praktijklokaal? Is toezicht nodig en welke instructie geef ik aan de studenten?

Sociale veiligheid

Waar staat de term ‘sociale veiligheid’ voor? Hoe maak ik beleid tegen (dreigend) gevaar veroorzaakt door menselijk handelen in de openbare ruimte?

Toezicht en instructie

Hoe organiseer ik toezicht in vaklokalen, praktijklokalen en werkplaatsen op de eigen instelling maar ook in externe instellingen en bedrijven tijdens de beroepspraktijkvorming?

Verzuim en re-integratie

Welke verantwoordelijkheden heb ik als werkgever of als werknemer om arbeidsrisico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en aan te pakken? Wat staat er in de wet- en regelgeving?

Werkplezier en werkstress

Welke afspraken staan er in de cao mbo over de aanpak van werkdruk? Wanneer kan werkstress ontstaan en hoe maak ik beleid om dit aan te pakken?

Contact opnemen

Wilt u meer arbo informatie, heeft u een opmerking of een verbetersuggestie? Neem dan contact op met SOM via info@arbocatalogusmbo.nl of 070-376 5981. Ook als u een afwijkende maatregel heeft die volgens u minstens zo veilig is als de maatregel die nu wordt voorgesteld in de Arbocatalogus, horen wij dat graag.